Geodetické práce všetkých druhov

Geometrické plány

- na zameranie stavby ku kolaudácii
- na zameranie rozostavaných stavieb k vybaveniu úveru
- na zameranie stavby k zápisu do katastra (napr. staršie stavby doteraz nemerané alebo ak majú zmenený tvar)
- na rozdelenie alebo zlúčenie pozemkov
- na oddelenie pozemku pre odňatie z poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy 
- na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ( t. j. ak parcela nemá list vlastníctva)
- na vyznačenie vecného bremena (právo prechodu, uloženia siete ...)
- na zmenu hranice katastrálneho územia (referencie: hranica medzi Modrankou a Zelenčom)
 

Vytýčenie hraníc pozemkov

 

Vytýčenie stavieb

- rodinné domy - vyznačenie polohy podľa výkresu osadenia vytyčovacími lavičkami
- vytýčenie staveniska so založením bodov vytyčovacej siete
- podrobné vytýčenie stavieb počas realizácie (zakladanie, jednotlivé poschodia)
 

Polohopisné a výškopisné plány

- pred projekčné zamerania
- porealizačné zamerania stavieb alebo inžinierských sietí
- aktualizácia technickej mapy mesta
 

Výpočet kubatúr

Technická nivelácia

Adresný bod

- potrebné pre získanie súpisného čísla domu
 

Rôzne iné zamerania podľa požiadavky zákazníka

- žeriavové dráhy (referencie:PSA Peugeot-Citroen)
- zvislé posuny stavby (referencie:PSA Peugeot-Citroen)